วิสัยทัศ เป็นองค์กรชั้นนำในการคุ้มครองสิทธิด้านที่ดิน การจัดการด้านข้อมูล ระบบแผนที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีธรรมาภิบาล
  • วิสัยทัศน์

    เป็นองค์กรชั้นนำในการคุ้มครองสิทธิด้านที่ดิน การจัดการด้านข้อมูล ระบบแผนที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีธรรมาภิบาล

นายปัญญา ประทุมวัลย์

เจ้าหนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

077-272-178

ข่าวสารชาวสนง. ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรมชาวสนง. ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง สนง. ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม