ภาพกิจกรรม
พิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบ้านหมากและป่าปากพัง”ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชัยบุรีวันที่ 6 มกราคม 2565
75
6 มกราคม 2565