วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ กรมที่ดิน ( Vision )
31 กรกฎาคม 2566

0


    
   
"ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการระดับสากล"

นิยามวิสัยทัศน์
 


-ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หมายถึง
1.การคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฏหมาย
2.การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชน มรความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบาย และปฏิบัติ
-ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินเพื่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง
1.กรมที่ดินเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
2.ระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
-มาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล หมายถึง
1.ระบบการให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศมีความทันสมัย บริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ และการเชื่อมโยงกับสากล
2.บุคลากรด้านทะบียนที่ดินของประเทศ มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล
3.ระบบบริหารจัดการภายในได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Awary : TQA)
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ( Vision )
31 กรกฎาคม 2566

0


    
    “เป็นองค์กรมุ่งความเป็นเลิศการบริการ  ด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินสู่ผลสัมฤทธิ์”
พันธกิจ กรมที่ดิน ( Mision)
31 กรกฎาคม 2566

0


   1.คุ้มครองสิธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฏหมาย
2.บรูณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชนมีความเป็นเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
3.เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตราฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
4.ให้บริการด้านทะเบียนที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัย บริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยง กับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล

วัฒนธรรมและค่านิยมข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 กรกฎาคม 2566

0


 

วัฒนธรรม : “รักศักดิ์ศรี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูองค์กร”

 
ค่านิยม : “บริการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม มุ่งนำผลสัมฤทธิ์ ยึดเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงสามัคคี”

วัฒนธรรมองค์กรของกรมที่ดิน และค่านิยมข้าราชการกรมที่ดิน
31 กรกฎาคม 2566

0


 

วัฒนธรรม :  “รู้หน้าที่  มีน้ำใจ  ใส่ใจงานบริการ  รักษากฎระเบียบ”

 
ค่านิยม : “น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งผลสัมฤทธิ์  รักษาสามัคคี  มีจิตบริการ ยึดมั่นจริยธรรม”

พันธกิจ สำนักงาน (Mision)
31 กรกฎาคม 2566

0


     1. พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและบริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
     2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากร คุณภาพของระบบงานและคุณภาพของผลงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
     3. พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการบริการประชาชน
     4. สร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ
     5. พัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร
     6. พัฒนาองค์กรด้านการสารสนเทศ ให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ