รายงานผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณ
31 กรกฎาคม 2566

0


- รายงานผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 63)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 62)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 61 - มีนาคม 62)

- รายงานผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณ รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2563 (ตุลาคม 62 - กันยายน 63)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2562 (ตุลาคม 61 - กันยายน 62)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2561 (ตุลาคม 60 - กันยายน 61)