ตัวชี้วัดและคำรับรอง
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
30 พฤศจิกายน 542

0


 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

 ตารางสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ผลคะแนน ณ กรกฎาคม 2553) 
  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ผลคะแนน ณ พฤษภาคม 2552)
  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ผลคะแนน ณ เมษายน 2551)
  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (ผลคะแนน ณ สิงหาคม 2550)
  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 (ผลคะแนน ณ สิงหาคม 2549)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 (ผลคะแนน ณ กุมภาพันธ์ 2548)

 ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
   
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2552 
  
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2552 
  
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2552 
  
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2552 
  
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2551
  
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2551
  
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2551
  
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2551
  
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2550 
  
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2550
  
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2550
  
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2550
  
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2549 
   แผนปฏิบัติราชการกรมที่ดิน 4 ปี 
   การประเมินสำหรับส่วนราชการ มิติ 4 ด้าน 
  
การทบทวนคะแนนการประเมินฯ ปี 2550 ในตัวชี้วัดที่ 14

 


การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2550 ของสำนักงาน ก.พ.ร.
30 พฤศจิกายน 542

0


ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผลงานตัวชี้วัด

“ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์ กรสู่ระดับบุคคล”

สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือที่ นร 1201/1231 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 แจ้งว่าในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมที่ดิน มีผลงานตามตัวชี้วัดที่ 20 “ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ บุคคล” มีความครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ และมีความโดดเด่น สมควรได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตัวชี้วัดดังกล่าว ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้นำเอกสารข้อมูลผลการปฏิบัติเผยแพร่ในเว็บไซต์กรม ที่ดิน เพื่อให้ส่วนราชการและผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดี และสำนักงาน ก.พ.ร. จะขอสนับสนุนส่วนราชการโดยสร้างเว็บลิงค์ไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.อีกทางหนึ่งด้วย

เอกสารข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 20 ที่จะนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมที่ดิน ประกอบด้วย

    (1) บทความระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน

    (2) ประเด็นการประเมินผล

    (3) แผนการดำเนินงาน

    (4) แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

    (5) ตัวอย่างแผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

    (6) กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 20

    (7) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดย่อยในแต่ละมิติ

    (8) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 1)

    (9) แบบกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

    (10) แบบสำรวจความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานและการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

    (11) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ระดับความรวดเร็วในการรายงานผลการปฏิบัติงาน, ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้, ร้อยละของพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง, ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมที่มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน, ร้อยละของการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน)

    (12) แบบรายงานการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

    (13) คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ผู้ตรวจราชการกรม ฯลฯ

    (14) ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน ของสำนัก/กอง

    (15) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน

    (16) ประกาศผลคะแนนการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ของแต่ละสำนัก/กองเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

กรมที่ดินหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและส่วนราชการใน การศึกษาและนำไปปรับใช้ สำหรับจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ต่อไป

แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดและป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน พ.ศ. 2553
30 พฤศจิกายน 542

0


คำอธิบายตัวชี้วัด ( KPI TEMPLATE ) ปี 2553
30 พฤศจิกายน 542

0


คำรับรองการปฏิบัติราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

0