แนวทางการจดทะเบียน
แนวทางการจดทะเบียน
31 กรกฎาคม 2566

0


คู่มือการจดทะเบียน
 
ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 รวมระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภท ก่อภาระผูกพันและอื่น ๆ
 รวมระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภท การโอนที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
 แนววินิจฉัยข้อหารือของกรมที่ดิน ประเภทมรดก
 คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คู่มือการจัดทำคำขอ สัญญา บันทึกข้อตกลง และสารบัญจดทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
    การจดทะเบียนขาย
    การจดทะเบียนขายฝาก
    การจดทะเบียนให้
    การจดทะเบียนจำนอง
    การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยมรดก
    การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม
    การจดทะเบียนแลกเปลี่ยน
    การจดทะเบียนเช่า
    การจดทะเบียนภาระจำยอม
    การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน
    การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน
    การจดทะเบียนสิทธิอาศัย
    การจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
    การจดทะเบียนบรรยายส่วน
    การจดทะเบียนโอนชำระค่าหุ้น
    การจดทะเบียนโอนให้ตัวการ
    การจดทะเบียนบุริมสิทธิ
    การจดทะเบียนห้ามโอน
    การจดทะเบียนลงชื่อคู่สมรส 
    การจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
    การจดทะเบียนแบ่งคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
    การจดทะเบียนโอนตามกฎหมาย
    การจดทะเบียนโอนตามคำสั่งศาล
    การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิบาลเป็นของเทศบาล
    การจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์และแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์
    การจดทะเบียนเวนคืน
    การจดทะเบียนผู้ปกครองทรัพย์
    การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗
    การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๘๒
    การสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนด
    การอายัดที่ดิน
    การมอบอำนาจ
    คำขอเบ็ดเตล็ด
คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น 
    การจดทะเบียนขาย 
    การจดทะเบียนขายฝาก 
    การจดทะเบียนให้
    การจดทะเบียนจำนอง 
    การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยมรดก 
    การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม 
    การจดทะเบียนแลกเปลี่ยน 
    การจดทะเบียนเช่า 
    การจดทะเบียนภาระจำยอม 
    การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน
    การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน 
    การจดทะเบียนสิทธิอาศัย 
    การจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 
    การจดทะเบียนบรรยายส่วน 
    การจดทะเบียนโอนชำระค่าหุ้น 
    การจดทะเบียนโอนให้ตัวการ 
    การจดทะเบียนบุริมสิทธิ
    การจดทะเบียนห้ามโอน 
    การจดทะเบียนลงชื่อคู่สมรส 
    การจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส 
    การจดทะเบียนแบ่งคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
    การจดทะเบียนโอนตามกฎหมาย
    การจดทะเบียนโอนตามคำสั่งศาล 
    การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิบาลเป็นของเทศบาล 
    การจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์และแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ 
    การจดทะเบียนเวนคืน 
    การจดทะเบียนผู้ปกครองทรัพย์ 
    การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗ 
    การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๘๒ 
    การสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนด 
    การอายัดที่ดิน 
    การมอบอำนาจ