ความพึงพอใจในด้านการให้บริการ

 
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
น้อยที่สุด